top of page

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLATAFORMA 150 D'ALCARRÀS

EMPLAÇAMENT :

SECTOR DE PLANEJAMENT "Plataforma 150". Alcarràs (El Segrià)

PROMOTOR : Ajuntament d'Alcarràs

PROMOCIÓ PÚBLICA

EQUIP REDACTOR :

Puigdemasa Arquitectes SL

DATA PROJECTE : 200-2018

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marimar Diáñez, Marta Buira.

Mónica Rosinach, Arquitectes
Xavier Gómez Solsona, Dibuixant

Gabriel Pèrez (Enginyer Agrònom)

Alfred Guitard - EINESA Enginyeria SL (Enginyer Industrial)

Gabinete de Apoyo Técnico SL (Amidaments i Pressupost)

TIPOLOGIA : URBANITZACIÓ

SUPERFÍCIE : 9.469,61  m2

El sector urbà objecte d’aquest Projecte d’Urbanització, enclau d’antigues eres on es batia el gra, està situat en una posició aturonada, essent aquesta una de les característiques físiques més notables del sector.

 

Vials: Els vials perimetrals s’han traçat i dimensionat d’acord amb els que prescriuen les Normes Subsidiàries per aquest Sector i que va ésser recollit en el seu moment pel Pla Especial.

 

Passeig de Ronda: Vial existent que és manté en les seves característiques actuals i s’aprofita l’obra d’infraestructura existent. Funciona com a vial tangent al Sector a través del que es té una bona comunicació amb la resta del poble. En aquest es provoca una ampliació de la vorera d’entrega amb la façana dels habitatges, on s’encabirà totes les noves infraestructures de serveis.

 

Camí del Cementiri:  L’entrega d’aquest vial actualment en pendent amb la Plataforma 150, es resol donant continuïtat a la plataforma amb la del cementiri fins l’entrega amb el vial en cul de sac, a partir d’aquí travessarà en trinxera, resolent l’entrega amb el vessant de serra en talús verd, com en la banda del cementiri. 

 

Vial interior: Vial en “cul de sac”, de circulació restringida a veïns. Aquest es desenvolupa pensant en el recorregut horitzontal de la seva traça i aconseguir un itinerari de passeig al llarg de la cornisa de la serra.

Camí de vianants: Vial de 3 m exclusivament per a vianants, pavimentat amb llambordes.

 

Zones verdes: El sistema d’espai públic, pretén assolir una màxima integració i aprofitament dels recursos paisatgístics del lloc que suggereixen el tractament del mateix com una franja d’espai verd redefinint el vessant de la serra. Un sistema d’itineraris de passeig ens permeten recórrer l’illa al llarg i al través, establint una estructura en creu i situar un espai d’estada en la que actualment és l’era del Pau de la Pona, projectat com a espai mirador que s’aboca al paisatge. Amb la idea de donar continuïtat a la plataforma aturonada, constituïda per la que ens ocupa i la del cementiri, es donarà continuïtat a l’arbrat d’Alzines que hi ha a la banda de ponent del cementiri, fent-la extensible fins la bossa verda ubicada en l’encreuament del vial interior i el camí del cementiri.

 

Serveis de la urbanització: Per a la urbanització es preveuen tots els serveis que són necessaris per als usos del sector, com són: abastament d’aigua i gas, sanejament, electricitat, telefonia i recollida d’escombraries. Totes les instal·lacions d’aquests serveis es projecten seguint les diferents normatives que les regulen, així com la seva distribució.

bottom of page