top of page

EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES A ALGUAIRE

EMPLAÇAMENT :

Carrer Merli, 5.  Alguaire (Segrià)
PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya. INCASOL
PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA PROJECTE : 2005

DATA CONTRUCCIÓ : 2006-2008
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

Monica Rosinach (Arquitecta)

Marta Buira (Arquitecta)
Xavier Gómez (Dibuixant)
PRESSUPOST : Felip Solsona (Arquitecte tècnic)

ESTRUCTURA: Sala Consultors SLP (Arquitectes)

INSTAL.LACIONS: Toni Tribó i Arcadi de Bobes (Arquitectes)

CONTROL DE QUALITAT: Dexo associats SL

ASSESSORAMENT ACCESSIBILITAT: Enrique Rovira Beleta (Arquitecte)

GESTIÓ RESIDUS: Societat Orgànica SCP
TIPOLOGIA :  

14 habitatges, 5 aparcaments, 14 trasters, 1 local
SUP. CONSTRUÏDA:  1695,14 m2

Es garanteix una hora d’assolellament directe entre les 10h i les 14h solars del dia 21 de desembre a 9 dels 14 habitatges.

Es proposa reduir la Tr de cada unitat d’ocupació actuant sobre l’aïllament dels tancaments. Les parts massisses seran a base de paret interior de bloc de termoargila de 14cm. aïllament de poliestirè expandit de 6cm. i revestiment a base de morter de resines acríliques. Les mitgeres que es troben al descobert seran tractades com a façanes. En les cobertes s’actuarà de diferents formes: la coberta inclinada que dóna al c. Merli serà ventilada i  a les cobertes planes incrementarà l’aïllament mínim i el gruix de grava. El pati central es proposa protegit amb una estructura coberta amb policarbonat translúcid per la part superior que permet forçar el tiratge de la ventilació natural i aprofitant els tirants com a pèrgola resolta amb enfiladisses de fulla caduca que garanteix l’ombrejament a l’estiu. Les terrasses de la façana sud actuen com a visera de protecció pels habitatges immediatament inferiors i així mateix totes les obertures exteriors es resoldran amb sistema monobloc d’alumini anoditzat amb rotura de pont tèrmic i persiana incorporada. Es proposa una ventilació creuada natural i permanent originada de carrers cap a pati central i xunts que permeti ser regulada i ésser aprofitada a l’estiu per a fer refrigeració nocturna. Aquella coberta de policarbonat, escalfarà durant l’estiu l’aire immediatament inferior, permetent forçar el tiratge de la ventilació natural. La xarxa de sanejament de l’edifici serà separativa de les aigües negres i les pluvials. Es proposa que els inodors vagin equipats amb doble descàrrega o descàrrega voluntària i que les aixetes dels aparells sanitaris i aigüeres  ho vagin amb airejadors, a fi de reduir el consum d’aigua. Es proposa muntar un sistema de producció d’ACS  en el que es produeixi un preescalfament a través d’una  instal·lació de captadors solars i acumulació centralitzada en coberta i un bescanvi amb acumulador individual en cada habitatge. Es proposa un emmagatzematge selectiu intern individualitzat de les escombraries. Es fa la reserva d’un espai a la cuina de cada habitatge per a l’emmagatzematge de la fracció d’orgànic (MO),  rebuig (R) i envasos lleugers (EL). Les fraccions de vidre (V), paper i cartró (P/C), es preveu guardar en la pròpia cuina o be en l’espai damunt de la rentadora. Paral·lelament, es preveu la reserva d’un espai a la planta baixa on emmagatzemar de forma comunitària algunes de les fraccions de residus municipals segons les alternatives que es plantegi el municipi d’Alguaire. Totes les obertures de l’edifici aniran equipades amb dobles vidres. Es proposa la pre-instal·lació d’un circuit de domòtica en els habitatges. Es proposa elements constructius amb criteris de reutilització amb la proposta d’unes forjats amb estructura que permet una planta lliure per a posteriors utilitzacions i criteris de desconstrucció, així les divisions interiors seran resoltes amb plaques de cartró-guix, vidre laminat o securitzat, els revestiments de façanes Nord, Est i Oest seran a base de aïllament i revestiment fixat al parament ceràmic amb suports mecànics de plàstic. Revestiment de tancament passeres amb taulers de virutes orientades tipus OSB. Les carpinteries seran tipus monobloc, etc.

bottom of page