top of page

ALLOTJAMENT COMUNITARI PER A 40 TREBALLADORS

EMPLAÇAMENT :
C. Estació, s/n.  ALCOLETGE (Segrià)
PROMOTOR :
Coop. Agrícola d’Alcoletge, SCCL    PROMOCIÓ PRIVADA
PROJECTE :
Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA PROJECTE :    2001
DIRECCIÓ :
DO    Josep Maria Puigdemasa Hospital
DE    Robert Freixes Solà  (Arquitecte Tècnic)
DATA EXECUCIÓ :    2002
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA : Marimar Diañez Villlabona (Arquitecta)
Marta Buira Ferré (Arquitecta), Monica Rosinach Buira (Arquitecta),  Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
ESTRUCTURA :  Robert Brufau i Associats (Arquitectes)
CONSTRUCTOR :  Construcciones Lumbierres, S.L.
TIPOLOGIA :
HABITATGES  -  5   unitats
APARCAMENTS   -  unitats

SUP. CONSTRUIDA: 411 m2

Donada la necessitat de dur a terme la construcció en molt poc temps -tres mesos- i que davant la manca d’espai, l’edificació de nova planta s’havia de construir damunt del forjat d’un dipòsit semisoterrat, amb una capacitat per a uns 2.200m3 d’aigua usats per a la refrigeració de les cambres frigorífiques, vam decidir projectar una construcció en sec, molt lleugera -amb un pes construït total de 120 kg/m2 construïts, per tal de no sobrepassar la sobrecàrrega prevista en la construcció del dipòsit- i el màxim d’industrialitzada. Això permet una arquitectura desmuntable i per tant reutilitzable o reciclable segons el cas. L’edifici es formalitza a manera d’un prisma de planta rectangular i rematat amb una coberta de xapa de directriu corba. Dins d’aquesta construcció s’hi encabiran 5 habitatges de 58m2 amb capacitat per a vuit persones cadascun. Cada unitat habitable està composta per una cuina-sala-estar-menjador, dues habitacions i una cambra de bany unitària.Com a solució constructiva i donada la necessitat de lleugeresa, es va optar per fer que el sistema de tancaments i divisòries tipus cartró-guix, fos alhora element portant estructural, a base d’entramat vertical de perfils “U” de xapa d’acer galvanitzat de 70 mm. de cantell i 0.6 mm de gruix, modulats cada 40 cm. i millorant l’arriostrats mitjançant dues pletines de xapa d’acer galvanitzat de 50mm i 1mm de gruix a banda i banda dels muntants, situades a l’alçada d’ampits i llindes. Previ a l’arrancada d’aquesta estructura, i a manera de fonaments, es col•locà uns tubulars d’acer inoxidable o galvanitzat segons siguin exteriors o interiors, atornillats al sostre del dipòsit d’aigua, un congreny perimetral metàl•lic, a base de tub de 40mm, corona el conjunt. Damunt de tot aquest entramat es folrà posteriorment amb els diferents acabats:

- tancaments exteriors amb xapa miniona d’acer galvanitzat i prelacada de 0.6 mm, barrera d’aigua permeable al vapor, cambra d’aire amb aïllament de llana de roca de 40 Kg/m3 i 70mm. i una placa de cartró-guix de 15mm per la cara interior. Les obertures es resolen amb carpinteria d’alumini, doble vidre i protecció a base de persianes enrotllables amb corda.

- divisòries interiors amb envans de cartró-guix.

- coberta ventilada, resolta a dues aigüavessants amb la mateixa xapa miniona de les façanes i directriu corba amb un pendent suau i per la cara interior una placa de cartró-guix de 15mm. Aquesta estarà suportada per unes corretges de perfil laminat en fred de 3mm de gruix i secció variable per descriure aquella corbatura de la xapa. La cambra d’aire amb aïllament de manta de llana de roca de 80mm.

bottom of page