top of page

ALLOTJAMENT COMUNITARI PER A 48 TREBALLADORS

EMPLAÇAMENT : C. Telègraf, s/n.  

BELL-LLOC D’URGELL (Pla d’Urgell)

PROMOTOR : Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell    

PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE : Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE :   2001

DIRECCIÓ :

DO   Josep Maria Puigdemasa Hospital

DE    Robert Freixes Solà  (Arquitecte Tècnic)

DATA EXECUCIÓ :   2002

COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA :  Marimar Diañez Villlabona (Arquitecta)    Marta Buira Ferré (Arquitecta)    Mònica Rosinach Buira (Arquitecta)    Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

ESTRUCTURA :    Robert Brufau i Associats (Arquitectes)

TIPOLOGIA :

HABITATGES    6  unitats

SALA COMUNITÀRIA  1  unitats

SUP. CONSTRUÏDA :    553,12  m2

 

El conjunt d’edificacions es desenvolupa en planta baixa, situat damunt d’una plataforma orientada a sud i protegida dels vents de nord per un aturament i estructurat en tres volums diferenciats on s’hi encabeixen els usos privatius, la sala plurifuncional i l’apartament de monitors i de magatzem respectivament, tots ells relacionats a traves d’uns patis ajardinats. Aquests tres volums s’organitzen ortogonalment entre ells a partir de la paret mitgera del magatzem veí que es pren com a eix de coordenades.

Un primer volum lineal enganxat a la mitgera i resolt amb una coberta plana, encabeix un apartament pels monitors, amb un despatx-infermeria, una cuina-menjador, un bany i un dormitori; els banys de la sala plurifuncional, i el magatzem entès com un espai únic destinat a emmagatzematge i sala de màquines. Maclat a aquest cos lineal un segon volum a una aiguavessant, encabeix la sala plurifuncional.

El volum habitacional, encabeix sis habitatges de 58m2 amb capacitat per a vuit persones cadascun, unificats per una coberta inclinada a una aiguavessant, que es perllonga més enllà de la paret sud per definir un espai exterior de relació a manera de porxo. Cada unitat habitable està composta per una cuina-sala-estar-menjador, dues habitacions i una cambra de bany unitària.

Com a solució constructiva pels tancaments verticals i part de les divisòries interiors es va escollir els blocs ceràmics d’argila alleugerida damunt sabates corregudes, que alhora actuen com a element portant estructural i garanteixen l’aïllament i la inèrcia tèrmica necessària per al seu confort.  

Per la resta d’elements constructius es va optar per solucions el més prefabricables possible:

- coberta, resolta a una aiguavessant amb xapa d’acer grecada de 0.6 mm d’espessor prelacada amb una pendent del 10% i una placa de cartró-guix de 15mm per la cara interior. Aquesta estarà suportada per unes corretges de perfil laminat en fred de 3mm de gruix i aïllada amb manta de llana de roca de 30 Kg/m3 i 100mm. La cambra d’aire serà ventilada

- envans de cartró-guix.

- paviment pintat directament sobre la solera de formigó.

- obertures amb carpinteria d’alumini, doble vidre i protecció a base de persianes enrotllables amb corda.

bottom of page