top of page

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI MUNICIPAL ÇÒ D'ARRÓ MUNICIPI DE VIELHA E MIJARAN, NUCLI D'AUBÈRT


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Plaça Major 25537 – Aubèrt (Vielha Mijaran)

PROMOTOR:

diputació de Lleida

AUTORS:

Puigdemasa Arquitectes SLPU

Einesa Enginyeria SL

DATA PROJECTE: FEBRER 2013

COL·LABORADORS :
ARQUITECTURA: Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), 

Andrés Puey Montes (Estudiant d’arquitectura)
ESTRUCTURA : BOMA INPASA SLP  (Arquitectes)

INSTAL.LACIONS: Einesa Enginyeria SL (Enginyers)

TIPOLOGIA :
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ
SUP. CONSTRUÏDA : 398'53 m2

 

Es tracta de la rehabilitació integral i ampliació d'una antiga casa senyorial del S. XIX anomenada ço d'Arró, exemple d'obra d'arquitectura aranesa. Esta desenvolupat en planta soterrani, baixa, pis i fumeral de dos nivells. Tot ell passarà a ser sala social i altres usos vinculats. 

 

L'actuació consistirà en el buidat interior, mantenint la volumetria i composició de façanes, nova contrucció de forjats i coberta. Es deixaran espais diàfans per planta, s'eliminaran les barreres arquitectòniques existents amb la contrucció d'un ascensor i una nova ubicació de l'escala.

 

Donat l’enclavament de l’edifici en una població amb un clima que necessita una aportació important de calor a les èpoques fredes i gaudeix d’un període estival fresc, en que no es fa necessari la climatització, donat l’ús intermitent que tindrà la sala i donada la gran inèrcia tèrmica que suposa la massa dels gruixuts murs de pedra de tancament exterior de 80 cm de gruix, i la convivència amb espais no calefactats per sobre i per sota, la solució que es proposa és la d’una caixa dins d’una caixa, és a dir definir els tancaments de la sala social com una envolvent contínua (paviment-parets-sostre) i molt ben aïllada per l’interior de l’edifici existent, que permeti assolir el confort de la sala en totes les èpoques del any amb una molt baixa aportació d’energia. Donada la baixa demanda d’energia prevista, el sistema de climatització proposat serà el mínim necessari per tal de complementar els sistemes passius emprats en el disseny de la sala.

bottom of page