top of page

REFORMA D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR

RURAL A RUFEA

EMPLAÇAMENT :
Partida de Rufea, 48.  LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR:
Jordi Barberà / Esther Barberà

PROJECTE :
Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : 2004

DATA CONTRUCCIÓ : 2005-2006

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA : Mònica Rosinach Buira (Arquitecta)
Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
Miquel Amorós Angulo (Delineant)
INSTAL•LACIONS : Arcadi de Bobes Picornell  (Arquitecte)

Josep Antoni Tribó Busquets (Arquitecte)

TIPOLOGIA :  
HABITATGES 1 unitats
APARCAMENTS 2 unitats
TRASTERS  unitats
LOCAL  unitats

SUP. CONSTRUÏDA:  428’15 m2

Es tracta de la reforma d’un habitatge rural existent, tot mantenint la mateixa volumetria. La reforma a dur a terme és a nivell de distribució interior, i tractament de la pell de façanes i paviments exteriors. En aquesta actuació s’aposta per una arquitectura que respongui a criteris de sostenibilitat i mínima incidència ambiental, començant per la rehabilitació de les edificacions existents i emprant un seguit d’estratègies  i materials que ajudin a minimitzar l’impacte sobre el lloc i maximitzar l’aprofitament dels recursos naturals. En aquesta línia es pot mencionar:

-.aprofitament de l’energia solar, tan a nivell passiu, amb actuacions d’obertura de forats nous en façana que permeti introduir el sol dins l’habitatge, escollint les orientacions més favorables, disseny de proteccions ràfecs, parral, enredaderes, porticons, aïllament, etc.), amb el màxim aprofitament de la llum natural,facilitar ganàncies directes d’energia solar, amb una correcta utilització de l’efecte hivernacle, inèrcia tèrmica a l’interior, mur captador, ventilacions creuades, etc., com a nivell actiu amb la instal•lació de pannells solars per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària, etc.

- aïllament de les parets a base de folrat exterior amb suro natural aglomerat.

- tractament adequat de les aigües, separant les negres i grises, de l’aigua de pluja. Les aigües negres es conduiran a una fossa sèptica individual. El sistema serà el de depuració simple, basada en la retenció per sistema de decantador-digestor dels residus sòlids suspesos a l’aigua fecal evacuada. Les aigües residuals a la sortida de la fossa aniran a un tractament de bassa-canal de flux sub-superficial impermeabilitzat i amb plantació de vegetació tipus canyissar, que col•labori a l’oxigenació de l’aigua a través dels seus rizomas. Al final del recorregut s’aprofitaran per al rec de la vegetació a l’entorn i la sobrant s’abocaran a sèquia. L’aigua de pluja s’emmagatzemarà en una cisterna existent, controlant les possibles escorrenties.

- escalfament i refredament de l’habitatge amb un sistema de bomba de calor geotèrmica aigua-aigua equipada amb un sistema inversor de circuit, aprofitant el pou d’aigua de rec de la finca com a intercanviador de calor, amb una temperatura estiu-hivern entre 19ºC d’estiu  i 15ºC d’hivern.

- conduccions amb tubs de polietilè i polipropilè

- pintura de parets sostre i terra amb imprimació i vernissos a base de resines acríliques en dispersió aquosa, hidrocarburs alifàtics, oli de llinosa i altres olis naturals.

bottom of page