top of page

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A PUIGVERD DE LLEIDA

EMPLAÇAMENT :

C/ Urbanització el Saladà, 14. Parcel.les B6 i B7

(Puigverd de Lleida)

PROMOTOR :

Francesc Blanch Salvadó I  Margarida Alonso Escolà

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE :  2002

DATA EXECUCIÓ: 2002-2003

COL•LABORADORS :

Marta Buira Ferré (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Delineant), Mònica Rosinach Buira (Estudiant d’arquitectura))

TIPOLOGIA :

OBRA NOVA

 

Amb aquesta actuació es preten ordenar els volums edificats, l’arbrat, les plataformes, els talusos, els accessos, etc., així com apostar per una arquitectura sostenible amb l’aprofitament de l’energia solar, tan a nivell passiu, amb una bona orientació de les obertures, disseny de proteccions ( ràfecs, porticons, aïllament, etc.), efecte hivernacle, ventilació creuada, inèrcia tèrmica a l’interior, com a nivell actiu amb l’instal.lació de panells solars per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària i la previsió d’instal.lar panells solars per a obtenir electricitat en el moment que existeixi un bon conveni amb les companyies elèctriques que faci possible la connexió a xarxa; tractament adequat de les aigües, separant les negres, de les de pluja, que si fòs necessari es podrien emmagatzemar en una cisterna, etc.

 

L’edificació s’expresa com a articulació de dos volums, l’un el magatzem l’altre l’habitatge, reconeixent les característiques pròpies del solar, situant el magatzem a la cota de la plataforma superior i orientat perpendicular a la direcció del carrer per on es produeix l’accès, l’habitatge situat en una plataforma 50cm. més baixa i orientat segons la direcció nord-sud i les vistes cap a on s’obriran totes les peces principals.

 

La coberta del magatzem s’enlaira amb una lleugera pendent, però la suficient com per a cavalcar per damunt de l’habitatge i així crear un espai buit, cobert i amb un assolellament cenital, generant el porxo d’accès.

 

L’habitatge es resol com una capsa de murs gruixuts i amb poques obertures a nord i ponent i molt obert cap sud, amb una gran fluidesa de l’espai interior cap a l’exterior, per damunt dels arbres i cap al paisatge, però sense descuidar una adequada protecció solar amb el voladiu de la coberta i uns plans de fusta que es poden plegar o córrer, permetent protegir-se del sol o bé que aquest penetri dins l’habitatge. En la zona del menjador-estar i cuina, es crea un espai amb possibilitat de fer diverses funcions:hivernacle a l’hivern, en obrir les proteccions de fusta i mantenint tancada la superficie vidrada, escalfar la casa de forma passiva durant les èpoques que així ho permetin, i ombràcle i porxo a l’estiu en mantenir tancades les proteccions i totalment oberts o no, segons el cas, els tancaments de vidre, afavorint la ventilació, que permet aprofitar d’una forma passiva els recursos naturals.

 

bottom of page