top of page

EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES ENTRE MITGERES

EMPLAÇAMENT :
Carrer Cavallers – cant. carrer Galera.  LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR:
Ajuntament de Lleida.
Empresa Municipal d’Urbanisme, SL

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes SLPU
DATA PROJECTE : Setembre 2009

DATA CONTRUCCIÓ :
COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA : Mònica Rosinach Buira (Arquitecta)
Marimar Diañez Villabona (Arquitecta)
Marta Buira Ferrer (Arquitecta)
Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
Andrés Puey Montes (Estudiant d’arquitectura)
PRESSUPOST : Núria Royo Figuera (Arquitecta tècnica)
ESTRUC. FORMIGÓ: BOMA, S.L. (Arquitectes)
ESTRUC. FUSTA: Miguel Angel Nevado Rodríguez (Arquitecte)
INSTAL•LACIONS :  Linial Enginyers, SL
ASS.MEDIAMBIENTAL:  Arcadio de Bobes Picornell i

Josep Antoni Tribó i Busquets (Arquitectes)
CERTIF.ENERGÈTICA :   Societat Orgànica, SCP
ACÚSTICA :  Acústics ambient (enginyers)
TERMOGRAFIA :

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA-ITL
TIPOLOGIA :  

HABITATGES 22 unitats
APARCAMENTS 16 unitats
LOCAL 1 Centre de dia per a persones grans

SUP. CONSTRUÏDA:  3.001’99 m2

Es tracta d’un edifici de nova planta situat en el centre històric de Lleida. Es proposa  un edifici estret en cantonada aliniat als carrers Galera i Cavallers, deixant lliure l’espai posterior com a pati d’illa que permeti unes bones condicions d’il•luminació natural i ventilació per a tots els habitatges. En les plantes pis, unes passeres longitudinals permeten els accessos als habitatges, organitzats en bandes, donant els serveis i les cuines a la passera, i els menjadors i les habitacions a carrer. Una coberta de teula connecta i dóna continuïtat als dos blocs.

Es proposa reduir la Tr de cada unitat d’ocupació actuant sobre l’aïllament dels tancaments. Com a estructura es proposa un sistema de murs i pilars de  formigó per sota la rasant de l’edifici i un preindustrialitzat de panell de fusta contraplacada klh com a tancament tant vertical com horitzontal, a la resta de l’edifci. El revestiment de façana és a base de morter de calç aplicat en dues capes, reforçat amb malla i aïllament a base de pannell de llana de roca de 60mm de gruix de doble densitat (sistema etics) amb tocs d'arrebossat adhesiu previ i fixat amb tacs de raqueta. Les cobertes inclinades seran ventilades i a les planes s’incrementarà l’aïllament mínim i el gruix de grava.

Totes les obertures exteriors es resoldran amb sistema monobloc d’alumini anoditzat amb rotura de pont tèrmic, dobles vidres i persiana incorporada.

S’originarà una ventilació creuada natural i permanent de carrers cap a pati central i xunts que permeti ser regulada i ésser aprofitada a l’estiu per a fer refrigeració nocturna.

La xarxa de sanejament de l’edifici serà separativa de les aigües negres i les pluvials. Els inodors aniran equipats amb doble descàrrega i les aixetes dels aparells sanitaris i aigüeres amb airejadors, a fi de reduir el consum d’aigua. Es muntarà un sistema de producció d’ACS  per un preescalfament a través d’una instal•lació de captadors solars i acumulació centralitzada en coberta i un bescanvi amb acumulador individual en cada habitatge. La calefacció serà centralitzada amb comptadors individuals de Kcal. La producció de calor es preveu que sigui amb caldera de Biomasa. Es proposa un emmagatzematge selectiu intern individualitzat de les escombraries. Paral•lelament, s’ha fet la reserva d’un espai a la planta baixa on emmagatzemar de forma comunitària algunes de les fraccions de residus .

Es proposa la pre-instal•lació d’un circuit de domòtica en els habitatges.

bottom of page