top of page

RESTAURACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'ESPADANYA DE L'ERMITA DE BUTSENIT


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Ermita de Butsènit de Lleida, s/n. LLEIDA

PROMOTOR:

Parròquia de Santa Maria de Butsènit       

AUTORS:

Josep Maria Puigdemasa Hospital (Arquitecte)

DATA PROJECTE: MAIG 2008

DATA EXECUCIÓ: AGOST-SETEMBRE 2008

COL.LABORADORS:

Mari Carme París (Estudiant Arquitectura), Andrés Puey Montes (Estudiant Arquitectura), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

TIPOLOGIA: ESCULTURA

 

Es planteja la restauració de l’espadanya existent, tot mantenint la seva volumetria, repicant el revestiment d’arrebossat i el rejuntat amb morter de ciment portland, tant dels carreus de pedra com dels maons ceràmics; reparació de l’escletxa en la zona central de l’arc i nou rejuntat amb morter de calç i, l’ampliació amb la construcció d’un element de suport per a les dues altres campanes, resolt amb una estructura de plans de xapa  metàl•lica acabada rovellada, que intenta reproduir l’espai d’aire contingut dins l’espadanya existent. Donada la visió frontal predominant des de la placeta, l’ampliació presentarà una imatge d’extremada lleugeresa amb una sensació de trobar-se les campanes suspeses a l’aire. 

 

La connexió de l’ampliació al material existent es farà fixant dos perfils UPN 140, tangents verticalment als brancals, mitjançant barres roscades d’acer inoxidable de 16mm de diàmetre i resina epoxi sobre els carreus de pedra.

 

Complementàriament, es muntarà un sistema d’electrificació que permeti el toc automatitzat de les campanes.

 

 

bottom of page