top of page

REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CÈRVOLES-SENTERADA

EMPLAÇAMENT :
PCarrer Major, 7  Cérvoles

PROMOTOR:
Eduard FALCÓ RUBINAT

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes, SLPU

DATA PROJECTE : Juliol 2011

DATA CONTRUCCIÓ : Gener 2012-2013

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA : Marimar Diañez Villabona (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
ESTRUCTURA : FUPICSA
CERTIF. ENERG.: Fabian López (Societat Orgànica)
ASSESSORAMENT MUR TROMBE
I VENTILACIONS: Arcadi de Bobes i Antoni Tribó

TIPOLOGIA :  
HABITATGE UNIFAMILIAR PER A RETIR ESPIRITUAL

SUP. CONSTRUÏDA:  468’95 m2

La proposta consisteix en mantenir els espais de l’habitatge ja adequat amb anterioritat i la rehabilitació integral de l’edificació restant, que no obstant això representa la major part del total de l’edifici, la més antiga i deficient, corresponent a la resta d’habitatge i a les antigues quadres i paller, tal i com es ara, compartint una única estructura, amb una especial atenció per mantenir l’espai buit del pati de planta baixa, així com el Saüquer enganxat al mur-barana, definint una organització en “L” del conjunt. En definitiva aconsseguint així l’adequació, la millora i el manteniment de la construcció existent objecte de rehabilitació.
L’actuació sobre l’edificació a reformar consistirà en conservar la seva volumetria i materials exteriors, redistribució de l’espai interior, enderroc i nova construcció dels forjats intermitjos i de la coberta, que mantindrà la seva forma original. Es construirà un porxo-terrassa lleuger, enganxat a la façana sud del habitatge, que qualificarà l’espai del pati i reforçarà el mur sud de la lleugera ala nord-est de l’edifici. Aquesta reforma aposta de forma decidida per una rehabilitació energètica del conjunt, amb l’objectiu de tendir a una mínima demanda d’energia:
1- aprofitant al màxim les condicions locals de l’edificació, amb uns murs de pedra de 45cm de gruix que aporten una considerable massa, protegida per la pròpia pendent del terreny al vent del nord i obert cap a sud.
2- a fi d’obtenir una major captació de ganàncies solars, es practicaran les obertures més importants cap a sud i la construcció d’un mur trombe que aprofiti la inèrcia tèrmica que suposa el mur de pedra existent i que ocupa la totalitat de la façana que dóna a la sala 1 i habitacions.
3- millora global de l’aïllament, construint una caixa aïllada per l’interior de la pell de pedra existent de façanes nord, est i oest, contacte amb el terra i coberta.
4- millora dels tancaments practicables, reduint les possibles infiltracions d’aire, ús de vidres amb cambra d’aire i baix emissius, i proteccions a les radiacions no desitjades amb l’ús de ràfecs i porticons.
Donada la baixa demanda d’energia prevista, el sistema de climatització serà el mínim necessari per tal de complementar els sistemes passius emprats en el disseny de l’habitatge. Consistirà en un sistema per aire a través d’un recuperador de calor que actuarà com a gestor dels fluxes de calor de l’habitatge, ja sigui redistribuint l’excés d’aire calent del mur trombe o en èpoques més fredes i sense sol amb el suport d’una bateria d’aigua calenta produïda per una caldera de biomassa. Donades la climatologia del lloc i la massa del edifici, que suposa una important inèrcia tèrmica del conjunt, no es preveu la necessitat de refredar a les èpoques caloroses. La casa tindrà una capacitat màxima de dotze persones.

bottom of page