top of page

CENTRE ESPORTIU FITPADELA


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Polígon industrial “Les Comes” Torrefarrera (El Segrià)

PROMOTOR:

FITPADEL SL      

AUTORS:

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE: DESEMBRE 2013

COL·LABORADORS :
ARQUITECTURA:
Marimar Diañez Villabona (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
ESTRUCTURA : Masala Consultors SL  (Arquitectes)

INSTAL.LACIONS: Einesa Enginyeria SL (Enginyers)

AMIDAMENTS I PRESSUPOST: Marga Bernado Tomás (Aparellador)
TIPOLOGIA :

RECONVERSIÓ NAUS INDUSTRIALS
SUP. CONSTRUÏDA : 3834.89  m2

 

Es tracta de la reconversió de 12 naus industrials existents al polígon industrial les Comes-Raconada de Torrefarrera. Aquestes naus estan organitzades en dos grups i separades entre elles per un espai longitudinal descobert.

 

L’accés al complex, es produirà per  aquell espai obert, intersticial i de comunicació entre les naus. A dues de les naus situades a la banda sud, s’encabirà la recepció, bar, administració, vestuaris,  zona de fitness i una pista indoor, a la resta de les naus situades a la banda nord, s’encabiran  pistes de pàdel indoor.  En l’espai intersticial, a més de l’accés, s’ubicaran una terrassa vinculada amb el bar i dues pistes exteriors de pàdel.

 

Amb la finalitat d’aconseguir la màxima connexió visual i fluïdesa dels diferents espais interiors dels dos grups de naus i l’espai exterior, es desmuntaran alguns dels panells de formigó de tancament i es substituiran per tancaments de vidre.

 

Amb la finalitat de donar visibilitat i identitat a l’equipament,  es pintaran els murs de tancament i s’implementarà amb grafismes  relacionats amb el tipus d’esport que encabeix.

bottom of page