top of page

REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I LEGALITZACIÓ D’UN CONJUNT D’EDIFICACIONS RURALS.

EMPLAÇAMENT :

Partida de la Mariola,78. Lleida. (el Segrià)

PROMOTOR : Anna Gruñeiro Manonelles

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE : Juny 2016

DIRECCIÓ :  Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  Gener 2018 -

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marimar Diáñez Villabona, Arquitecta
Xavier Gómez Solsona, Dibuixant
Estructura: Miquel Àngel Sala - MASALA CONSULTORS SL
Cetificació Ernergètica: Jesús Arribas Ibarz

Amidaments, pressupost i Estudi de Seguretat i Salut: Marga Bernador Tomàs, Aparelladora

TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 774,02  m2

La proposta consisteix en la rehabilitació, ampliació i legalització d’un conjunt d’edificacions rurals, que inclou:


- neteja de l’entorn del conjunt edificat, eliminant runa i deixalles, s’enderrocaran la major part dels coberts i algun
dels magatzems existents
- rehabilitació integral de la torre antiga o habitatge rural de mitjans de segle XX, rehabilitació de la quadra existent,
que passarà a formar part de l’habitatge i construcció d’un hivernacle-umbracle
- legalització dels magatzems existents que no s’enderroquen, sobre els que s’actuarà amb una rehabilitació de
poca entitat.


Donat que l’interès arquitectònic de la torre ve donat per la seva volumetria, que els seus espais interiors presenten
un escàs interès, amb dificultat per adaptar-se a la funcionalitat demandada i que es troben en mal estat de conservació, es proposa la rehabilitació integral de la torre, buidant l’interior i mantenint només les parets de façana. La coberta existent es deconstruirà, amb el reaprofitament de les teules de ceràmica ondulada per al seu posterior ús en la mateixa coberta, un cop reconstruïda, mantenint la mateixa volumetria inicial.
Del volum de la quadra s’enderrocarà la crugia propera al veí. La resta de l’espai de la quadra es rehabilitarà com a ampliació de la torre, juntament amb el cos baix que uneix la torre i la quadra.
Al llarg de tota la façana sud-est de la torre, es construirà un hivernacle-umbracle en planta baixa. Es tracta d’un espai intermedi no climatitzat, amb els tancaments verticals vidrats. Aquest espai actuarà com a captador de l’energia solar per efecte hivernacle durant les èpoques fredes; protegit exteriorment amb persianes per evitar l’excés de radiació solar no desitjada, convertir-se en un espai d’ombra i ventilat en les èpoques més caloroses.
La actuació aposta pel respecte amb les preexistències, la reducció de l’impacte actual sobre l’entorn i la integració del conjunt al paisatge agrícola de l’Horta, així com es proposa la implementació de criteris de sostenibilitat amb la idea de tancament de cicles de materials, energia i aigua. En aquesta línia es proposa la reutilització de les edificacions i materials existents, en la mesura de les possibilitats, reduint la generació de residus, el transport d’aquest, així com la necessitat de nous materials; la reducció de la demanda energètica fins a nivells de consum quasi nul, cobrint la que sigui necessària mitjançant fonts renovables; tancament del cicle de l’aigua, reaprofitant les
aigües fecals i les pluvials per al reg, etc.

bottom of page