top of page

REFORMA DEL PARC DE BOMBERS DE BALAGUER


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Passatge del Reial Sant Crist, s/n. Balaguer.

PROMOTOR:

Generalitat de Catatlunya. Departament d’Interior.

AUTORS:

jJOsep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE:  JUNY 2005

DATA DIRECCIÓ: ABRIL-JUNY 2016

COL·LABORADORS :
ARQUITECTURA: Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), 

Mónica Rosinach (Arquitecta)
ESTRUCTURA : SALA CONSULTORS (Arquitectes)

INSTAL.LACIONS: Arcadi de Bobes Picornell I Josep Antoni Tribò Busquets (Arquitectes)

AMIDAMENTS I PRESSUPOST: Felip Solsona Gòdia )Arquitecte tècnic), CONTROL DE QUALITAT: Santiago Llanas Moliner (Arquitecte tècnic)

TIPOLOGIA :
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ
SUP. CONSTRUÏDA : 2.327,00 m2

 

Aquest projecte de reforma preten millorar les condicions de seguretat de l’entorn en les maniobres d’enlairament i
aterratge de l’helibombarder, quan hagi d’entrar o sortir del recinte del parc de bombers.


Donada la situació compromesa per la possible presència de restes arqueològiques a poca fondària, ens ha portat a pensar en una solució constructiva prefabricada i sobreposada damunt de la cota natural del terreny, que permeti una fàcil desconstrucció, si s’escau.


Es tracta de definir una plataforma rectangular d’aterratge de 40mx15m i 600 m2, amb capacitat per a la maniobra d’un helicòpter, a base de lloses de formigó armat, emprant un 20% d’àrid reciclat, i prefabricades in situ de 5 x 2,50 m i 15 cm de gruix, dipositades damunt del terreny natural actual. Un llit de sorra de 5cm, encintat amb formigò perimetralment a tota la plataforma, permetrà regularitzar un pla d’assentament de les lloses. Entre la sorra i el formigó es col·locarà un film de polietilè, a fí i efecte d’evitar un fuita de fins en el moment del formigonat, que suposaria aglomerar-se amb la sorra i dificultant l’extracció de les lloses en el moment d’una possible desconstrucció de la plataforma d’aterratge.


La resta de la superfície de la plataforma de 1.727 m2 es cobrirà amb un gruix de graves a fí d’evitar l’aixecament d’un núvol de pols en el moment de l’enlairament i aterratge de l’helibombarder, així com suavitzar el desnivell entre la plataforma de formigó i el terreny

bottom of page