top of page

REFORMA INTERIOR DE LA CAFETERIA-MENJADOR D'INEFC LLEIDA

EMPLAÇAMENT :

Complex de la Caparrella. Edifici INEFC
PROMOTOR:

AlessaCatering Services SA
PROJECTE :

Puigdemasa Arquitectes SLPU
DATA PROJECTE : 2009

DATA CONTRUCCIÓ : 2011-2012
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

Marimar Diañez (Arquitecta)

Andrès Puey (Estudiant arquitectura)
Xavier Gómez (Dibuixant)
INSTAL.LACIONS : EINESA Enginyeria SL

TIPOLOGIA :  

1 local
SUP. CONSTRUÏDA:  653'02 m2

La intervenció consisteix en la rehabilitació i redistribució dels espais interiors i adequació a la normativa vigent.

Sala Cafeteria-Menjador: Es proposa la reorganització i ampliació de l’actual cafeteria-menjador, optimitzant els recorreguts entre les diferents peces i l’obertura cap als dos patis contigus i el corredor d’accés, millorant la il·luminació natural de la sala, així com aconseguir fluïdesa entre l’espai interior i exterior. Per a fer possible aquesta redistribució és proposa l’enderroc de l’actual Sala d’Audiovisuals i augmentar així la superfície de la cafeteria, traslladar l’espai de banys. Adossat als banys s’hi proposa una sala reservada. Es proposa l’enderroc parcial dels tancaments verticals fixes i practicables que donen als patis, augmentant les obertures vidrades que permetrà per una banda incrementar l’entrada de llum natural i en el cas del pati que es troba a sud, aprofitar l’energia generada per efecte hivernacle al travessar la radiació solar  la superfície vidrada en les èpoques fredes, en les èpoques de calor la vegetació del propi pati actuarà de protecció de la radiació no desitjada, això implicarà una cura especial en el tipus de poda i en el tipus d’arbrat, que serà de fulla caduca. Una actuació similar es proposa a la façana oest per on discorre l’actual pas de circulacions i accés a la cafeteria amb una obertura vidrada en tota la seva longitud i altura. Es proposa desplaçar l’accés tant a cuina com a cafeteria, coincidint amb la zona del porxo acabat amb teula. En el pati a nord es crearà una connexió entre cafeteria i cuina per separar la circulació de les deixalles i del pas de plats bruts. Amb l’actuació de la cafeteria també es proposa el canvi de cel-ras per pas de les instal·lacions de clima així com es proposa un tipus de sostre fonoabsorvent i el canvi de paviment ceràmic per un altre de color clar.

Cuina: Es proposa l’obertura d’un accés a la zona de rentat i la substitució de la campana d’extracció de cocció i la part de fumisteria.  Es proposa una rampa de pas de sortida de deixalles cap a la recollida exterior.

Sala Audiovisuals: Es proposa l’adequació de l’actual Sala d’Hipologia situada en l’edifici annex en Sala d’Audiovisuals, amb l’enderroc dels envans interiors, repavimentació interior amb parquet sintètic, muntatge d’un cel-ras fonoabsorvent i l’obertura d’un accés nou des de l’exterior. Amb la reforma d’aquest espai s’intentarà el reaprofitament de tots els elements de mobiliari i d’instal·lació d’enllumenat i climatització de la sala actual amb la resituació i connexió d’aquests.

bottom of page