top of page

​​PBE DE CONSTRUCCIÓ CENTRE D’ENSENYAMENT “CES LES HEURES”

El condicionament que més singularitza aquest projecte, és l’acompliment de la servitud de vistes, que provoca l’existència d’uns espais buits a la part central del volum edificat i que acaba conformant una planta en forma d’H en els dos nivells intermitjos. Es proposa una edificació de sis (6) plantes, una d’elles soterrada, una altra semisoterrada i una planta sotacoberta.

 

El punt d’accés des de La Palma, se situa gairebé a nivell de carrer mitjançant una curta rampa que connecta amb la part més alta del solar sobre l’alineació al carrer. Per Sant Llorenç, atesa la diferència topogràfica entre els dos carrers, l’accés se situa una planta per damunt de l’accés des de La Palma. La resolució distributiva ve determinada especialment, per la situació del nucli de circulació vertical, format per l’ascensor,  les escales,  i el passadís-distribuïdor que les uneix. La posició central d’aquest nucli organitza, amb la màxima eficàcia, l’accessibilitat al conjunt de dependències de cada planta. La solució de tancament vidrat d’aquestes passarel.les, permetrà la transparència visual, cap al campanar de la Seu Vella per una banda i cap a l’església de Sant Llorenç per l’altra.

 

Aquesta complexa organització es tradueix en un edifici, que tant des del carrer La Palma com des de Sant Llorenç, dóna lloc a una entitat formada per dues ales enganxades a les mitgeres, envoltant dos espais buits. Al carrer La Palma, aquest espai central, està rematat en la seva totalitat per dues plantes construïdes. A Sant Llorenç, l’espai central està rematat només per la coberta.

 

Les façanes, tant les alineades amb els carrers com aquelles que delimiten els patis, es tracten com a elements murals amb forats, a excepció dels tancaments de les passeres d’unió de les dues ales, que es resolen com a cossos vidrats, per tal de facilitar la visió a través d’ells. Els forats són finestres d’una sola fulla, de proporció predominant vertical, i segueixen una ordenació a trespol que va alternant per plantes, la qual cosa dóna una composició de façanes molt lliure. Les façanes es resolen amb la capa d’aïllament tèrmic en la cara exterior, acabat amb arrebossat i pintat, amb cromatisme de gamma terrosa, pròpia del Centre Històric.

EMPLAÇAMENT :
C/ La Palma, núm. 29-33 – plç. Sant Llorenç, 4-6 Lleida (El Segrià)

PROMOTOR:
LES HEURES 4 LLEIDA, S.L.

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes, SLP
Ramon Maria Puig i Andreu, arquitecte 
Marta Puig Ballesteros, arquitecta

DATA PROJECTE : 2010

DATA CONTRUCCIÓ : -

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA : Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
Marimar Diañez Villabona (Arquitecte)
Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
Bep Pubill Bruguera (Dibuixant)
Antoni Morreres Roca (Dibuixant)           
ESTRUCTURA : BOMA INPASA, SL
GEOTÈCNIA INQUA, SL
INSTAL•LACIONS : Giné Enginyers SLP (Enginyers)
ASSESSORAMENT ACÚSTIC Acústics ambient, SL
ANÀLISIS ENERGÈTICA : Societat Orgànica Consultora Ambiental, SCP 
ESTUDI SEGURETAT I SALUT:  Joan Olivart Palau

TIPOLOGIA :  
Centre ensenyament de grau mig o superior

SUP. CONSTRUÏDA:  4.075,36 m2

bottom of page