top of page

CENTRE EXPERIMENTAL PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, MULTIMÈDIA, DIGITALITZACIÓ

I ARXIU DE CONTINGUTS DEL PCiTAL-MAGICAL

EMPLAÇAMENT :
Antigues casernes de Parc Gardeny. Zona est, Lleida
PROMOTOR :
Consorci  PCiTAL PROMOCIÓ PÚBLICA
PROJECTE :
UTE Pich-Aguilera-Puigdemasa-Pamias-C.E.P.A.M-LLEIDA
DATA PROJECTE : octubre 2009
DATA EXECUCIÓ : 2010-2012
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

​Felip Pich-Aguilera (Arquitecte) Direcció Projecte
Josep Maria Puigdemasa (Arquitecte) Direcció Projecte
Teresa Batlle (Arquitecte) Adjunt Direcció
Bernat Ros (Arquitecte) Jordi Camps (Arquitecte)
Xavier Gómez (Dibuixant)
PRESSUPOST : Reyna Cova – Felip Solsona (Aparelladors)
ESTRUCTURA : Carles Romea (Enginyer Industrial)​
Xavier Ferrer ​(Enginyer Industrial)
INSTAL•LACIONS : ​Marc Castellà (Enginyer Telecomunicacions)
Manuel Guzman (enginyer Industrial)
Jordi Canalejas (Enginyer Industrial)
Ramon Olivera (Enginyer Industrial)
ASSESSOR ACÚSTIC: ​Ramon Bassas (Pèrit Industrial)
ASS. AUDIOVISUAL : ​Joaquim Amat (Enginyer Telecomunicacions) Gerent UTE
CONTROL  QUALITAT : ​Felip Solsona (Aparellador)
COORD. SEGURETAT: ​Marga Bernadó (Aparelladora)
GESTIÓ RESIDUS : ​Societat Orgànica (Arquitecte)
TIPOLOGIA : ​Centre Producció Audiovisual
SUP. CONSTRUÏDA:  7.581,60 m2

 

L’edifici es situa en l'antic aquarterament d'Infanteria. Es tracta de rehabilitar dos dels edificis “Edifici Teatre” i Edifici “T” existents destinats a serveis comunitaris, com a articulador es construirà un tercer edifici de nova planta, a manera de gran contenidor on encabir l’edifici “Plató”. Una envolvent de tela tesada cobrirà aquest contenidor i s’estendrà com una mena de boira que abraça i connecta els tres edificis, per on es produirà l’accés al complex. L’espai que es genera sota aquesta tela és un espai diàfan on s’encabeixen els usos més públics del complex, oberts cap a la plaça a través d’un pla vidrat que ressegueix la directriu corba definida per la tela i la zona posterior situada a la banda sud i abocada cap al paisatge de la plana. L’accés de públic al plató es produeix des de l’altell del volum de control de realització addossat al plató.​
L’actuació sobre els edificis a rehabilitar consistirà en mantenir la volumetria, la textura, la formalització i el cromatisme exterior.
Interiorment, en el cas de l’edifici “T”, es respecta l’estructuració funcional general estricta, mantenint l’escala i els forjats,  definint  l’ala principal com a contenidor de plantes diàfanes, on s’encabeixen els diferents usos d’una forma oberta i variable en el temps. En l’ala petita s’encabeixen els serveis i les comunicacions verticals amb la previsió d’una connexió cap a una possible ampliació soterrada destinada a arxiu digital.
Interiorment, en l’edifici “Teatre”, es respectarà l’estructuració funcional general mantenint l’escala i els forjats del cos menor. Donada la necessitat de situar els platós en planta baixa, el cos central es buidarà a fi de redefinir i adaptar als nous usos previstos així com ubicar un ascensor i passos segregats. En altura es generen dues plantes diàfanes on s’encabeixen els usos de serveis de platós i sales tècniques de les televisions locals. Exteriorment a la banda sud-est, s’adossa un cos lineal destinat a magatzem, on s’encabeix una estació transformadora i el grup electrògen.
L’estratègia establerta en el disseny del projecte del equip redactor, inclou una metodologia d’aplicació de criteris sostenibles, dins dels límits tècnics i econòmics del projecte. Amb aquesta estratègia es busca l’optimització del comportament passiu de l’edifici, disminuint l’impacte mediambiental i la demanda d’energia i cercar seguidament els sistemes més eficients recolzats per fonts d’energies renovables i sistemes eficients per a satisfer la demanda restant.
Els criteris de construcció sostenible proposats no es limiten només a la reducció de les emissions de CO2, si no inclouen també altres aspectes: La selecció de materials i de solucions constructives busca la disminució de l’impacte mediambiental dels materials utilitzats la incorporació de criteris del seu cicle de vida, de l’impacte de la seva producció, del seu muntatge i reciclatge

bottom of page