top of page

AUDITORÍA I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL CENTRECULTURA LES MONGES A LA SEU D'URGELL (LLEIDA)

EMPLAÇAMENT :
Plaça de les Monges 2  La Seu d’Urgell
PROMOTOR:
Ajuntament de la Seu d’Urgell PROMOCIÓ PÚBLICA
PROJECTE:
Einesa Enginyeria SL

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA AUDITORÍA : Octubre 2012

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

Andrès Puey (Estudiant arquitectura)
Xavier Gómez (Dibuixant)
ANÀLISI I SIMULACIÓ ENERGÈTICA:

SOCIETAT ORGÀNICA CONSULTORA AMBIENTAL, SCP
TERMOGRAFIA :

​INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA-ITL
INSTAL•LACIONS :  ​

​Ramón Bosch (Enginyer)
Xavier Roigè (Enginyer)
TIPOLOGIA  :

​Equipament Cultural
SUP. CONSTRUÏDA :  9.469,61 m2

 

Mitjançant l’anàlisi energètic dels elements constructius dels edificis que integren el Centre i dels consums energètics dels usuaris i sistemes d’instal·lacions s’ha pogut establir una situació de referència de partida. L’avaluació energètica permet detectar quines són les mancances o defectes de tipus constructiu o d’instal·lacions que permeten definir propostes per millorar l’eficiència energètica de l’edifici. El conjunt de deficiències i/o mancances detectades en l’avaluació energètica del Centre més importants són les següents:
- ENVOLVENT EDIFICI NORD E1: Es detecten varis punts febles en l’envolvent d’aquest edifici: tancament de coberta insuficient que representa un punt de transmissió de calor de l’edifici, la solució esglaonada de façana suposa un pont tèrmic continu en el frontal i part inferior dels forjats, les caixes de persiana representen ponts tèrmics importants i el format de finestres i persiones degut a la gran superfície suposen un punt feble de pèrdua de calor.
- ENVOLVENT EDIFICI CENTRE E2: Es detecten varis punts febles en l’envolvent d’aquest edifici: terrassa de P1 no està aïllada, la claraboia de P3 té alta transmitància de calor, el paviment de PB i PS en contacte directe amb el terreny, la solució de brancals, ampits, llindes, caixes de persiana i cantells de forjats representen ponts tèrmics i les cobertes inclinades i paraments es podrien millorar.
- ENVOLVENT EDIFICI SUD E3: Els punts febles de l’envolvent de l’edifici són: alta inèrcia de tancaments de murs i voltes en l’antiga capella no representen cap tipus d’aïllament, paviment en parquet flotant sobre solera de formigó en contacte directe amb el terreny, espai golfa sota coberta sense cap tipus d’aïllament, finestres de fusta i vidre senzill suposen fugues per transmissió i infiltracions d’aire no desitjades, broncals, ampits, llindes i caixes de persiana representen ponts tèrmics, etc.
- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ: Es detecten mancances i punts febles en el Sistema de Producció de Calor (baix rendiment de les calderes, poc control de cabals, etc), elements terminals (deficient sectorització d’espais i zones, poc control central dels equips,etc), elements de control i regulació (vàlvules de 3 vies sense motoritzar, no es controla el funcionament tenint en compte la temperatura exterior...) i ventilació (recuperadors de calor fora de funcionament).
- INSTAL·LACIÓ DE REFRIGERACIÓ: En l’anàlisi de les plantes refredadores instal·lades s’observa: funcionaments fora del règim òptim provocats per brutícia, falta de manteniment, falta aïllament de canonades de distribució, no es disposa de comptador elèctric i comptador de calories per avaluar en rendiment a temps real i llargs recorreguts de distribució fins als elements receptors.
- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT: S’ha avaluat els subministraments elèctrics dels usuaris del Centre amb les següents conclusions: existeixen usuaris que tenen una contractació superior a la potència instal·lada de receptors, sobre-costos d’energia reactiva deguts a la no compensació d’energia, falta d’un sistema de gestió i control per establir horaris de funcionament.
- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT: En la instal·lació d’enllumenat artificial del conjunt d’usuaris es detecta: en certes zones es superen els valors màxims d’eficiència energètica de l’enllumenat (VEEI), no existeixen detectors de presència d’activació de l’enllumenat en zones d’ús puntual, no s’aprofita la llum natural, no hi ha gestió d’activació de l’enllumenat establint usuaris,...
A partir dels defectes i mancances detectats en l’avaluació energètica s’han definit un conjunt de propostes per millorar l’eficiència energètica del Centre.

bottom of page