top of page

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PARC ANGLÈS

EMPLAÇAMENT :

Parc Anglès, Alcarràs. (El Segrià)

PROMOTOR :
AJUNTAMENT ALCARRÀS    
PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

Ramon Domènech i Companys

DATA PROJECTE : maig 2010

DIRECCIÓ :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

Ramon Domènech i Companys

DATA EXECUCIÓ:  2010-2011

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marta Buira Ferré, arquitecta
Mònica Rosinach Buira, arquitecta
Xavier Gómez Solsona, delineant
Roser Bergadà Riera, interiorista
Suport tècnic: Esther Huguet Abad, arquitecta tècnica
Estructures: Brufau, Obiol, Moya & Ass, S.L
Instal.lacions: Garriga Enginyers, SL
Jardineria: Gabriel Pérez

TIPOLOGIA : URBANITZACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 8.538,20  m2

Es tracta de l’adequació i posterior urbanització d’un espai, avui residual, encaixat entre el turó del col•legi Comptes de Torregrossa per una banda i per l’altra, per la part posterior de les edificacions del carrer Acadèmia, les antigues piscines municipals, i el darrera dels edificis del carrer Joc de la Pilota. Aquest espai, situat a Alcarràs es correspon parcialment amb el que es va anomenar “Parc Anglès”. Estava delimitat per una tanca i mai va acabar de funcionar. Va entrar en desús quan es va construir el CAP justament en la seva part principal, ocupant la façana al carrer Davant, per on es relacionava amb la vila.
 
Consisteix en la urbanització i enjardinament dels diferents àmbits que configuren aquest espai. Per tractar-se d’una franja allargassada i estreta i que a més ha de contenir longitudinalment un espai per la circulació de vehicles (de manteniment i de veïns), resulta un parc amb una accentuada linealitat, tractant-se gairebé d’un itinerari enjardinat per a ésser recorregut, excepte en el seu tram central, on s’eixampla donant lloc a una zona de jocs infantil amb pèrgola adossada per a diferents activitats lúdico-culturals. Per tal d’evitar l’angoixa produïda per l’excessiva longitudinalitat del nostre espai, exagerada encara més per estar constret per la presència del turó i pel darrera de les cases, es busca dilatar l’espai amb la inclusió d’un nou itinerari de passeig, situat a mitja alçada del turó. Aquest nou itinerari que, pràcticament horitzontal, uneix l’avinguda de Vallmanya amb el CAP, permet guanyar la visió llunyana de la vall del riu Segre, per sobre de les cobertes de les edificacions veïnes. L’element protagonista d’aquest recorregut es el mirador, una plataforma de fusta recolzada en uns pòrtics metàl•lics disposats sobre el vial de circulació. Juntament amb la pèrgola, també d’estructura metàl•lica revestida de fusta, i amb la façana existent de les piscines, configuren l’àmbit “plaça” central d’aquest parc.

bottom of page