top of page

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC URBÀ DEL CENTRE DE FAUNA VALLCALENT 

EMPLAÇAMENT: 

Partida de Vallcalent nº 63, LLEIDA (el Segrià)

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya.

Departament de Medi Ambient i Habitatge.      

AUTORS:

Josep Maria Puigdemasa Hospital (Arquitecte)

DATA PLA: DESEMBRE 2009

COL.LABORADORS:

Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Andrés Puey Montes (Estudiant Arquitectura), Eduard Antorn (Arquitecte),

GAENA Environment S.L.

TIPOLOGIA: PLANEJAMENT

 

L’àmbit del Parc Urbà es troba situat a la banda oest del nucli urbà de la ciutat de Lleida, tocant amb el barri de la Mariola i actuant com a frontissa entre la ciutat i l’Horta.  

 

Donada la maduresa del espai que ocupa el Parc Urbà del CFV, que podríem definir com una suma d’ecosistemes, amb una important abundància d’espècies vegetals de gran port, així com d’una important riquesa en fauna deguda als treballs de recuperació i cria en captivitat, propis del Centre de Fauna Vallcalent, la proposta d’ordenació obeeix, per una banda a criteris de sostenibilitat amb la voluntat de mantenir i millorar la qualitat mediambiental d’aquest espai i per altra a criteris variats de disseny en base al que es fixa en l’art. 145 del PGLL.

 

La ordenació proposada pretén: 

 

- Definir el límit del Parc.

- Definir un nou accés al Parc, tan per a vianants com rodat, que penja de la futura prolongació de l’av. Onze de Setembre.

- Definir una franja de protecció de 30m d’amplada paral•lela a la prolongació de l’av. Onze de Setembre.

- Completar l’albereda existent, a manera de franja verda de protecció entre el Centre de Fauna i el Institut Salvador Seguí fins al vial de nova obertura. 

- Obrir un vial interior paral•lel a la franja de protecció, que organitzarà la mobilitat principal d’accés al Parc.

- Completar l’obertura d’un vial perimetral a la zona del Centre de Fauna Vallcalent.

- Potenciar la plantació arbrada i arbustiva al llarg de la tanca perimetral.

- Definir els components de paisatge estàtics o permanents i els dinàmics o antròpics.

 

Pensant  en criteris de sostenibilitat es proposa:

 

- Reutilitzar, rehabilitar i reciclar al màxim les instal•lacions, les construccions, etc., existents, a fi de reduir la generació de residus, transport, explotació de recursos naturals i consum d’energia derivada.

- Escollir les espècies de l’enjardinament preferentment autòctones o s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit, així com a la funció a la que estan destinades.

- A les àrees vegetals a restaurar  s’empraran especies autòctones.

- Organitzar les zones destinades a noves instal•lacions i construccions de manera que permetin una bona orientació i poder aprofitar la radiació solar a fi de reduir la demanda energètica del conjunt.

- Reservar una zona per a tractaments d’aigües residuals de baix consum energètic que tindrà també una utilitat com a espai de divulgació ambiental.

bottom of page