top of page

RESIDÈNCIA PER A ESPORTISTES

MÀRIUS TORRES A LLEIDA

EMPLAÇAMENT:
Carrer Narcís Monturiol, 2.  LLEIDA (Segrià)
PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya.
Consell Català de l’Esport
PROJECTE :
Puigdemasa arquitectes i Pich-Aguilera arquitectos UTE
DATA PROJECTE :    Juny 2010
DATA EXECUCIÓ :    
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :  Marimar Diañez Villabona (Arquitecta)
Iván Acevedo Gómez (Arquitecte)
, Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
PRESSUPOST :  GPCAT. Toni Floriach (Arquitecte tècnic)
ESTRUCTURA :  Miguel Ángel Rodríguez Nevado (Arquitecte)
INSTAL•LACIONS :  EINESA ingenieria, SL (enginyers)
ACÚSTICA:  Acústics Ambient, SL (enginyer)
COOR. SEGURETAT:   Puigdemasa arquitectes i Pich-Aguilera arquitectos UTE

TIPOLOGIA:  residència per a esportistes
SUP. CONSTRUÏDA:   1.111,29 m2

Es proposa la construcció d’un edifici lineal de quatre plantes, tres sobre rasant i una semisoterrrada, orientat en direcció SO/NE, segons una gradació de necessitats de radiació solar organitzat per franges: una estreta de serveis i comunicacions verticals a NE i una més ampla d’espais servits a SO, en diàleg amb els patis i edificis del complex escolar, passant entre els dos arbres, entesos com a elements vegetals singulars a preservar, i enganxat un dels testers a la façana de l’IES Màrius Torres, just on aquella no presenta cap obertura, alliberant el contacte de la planta baixa mitjançant un porxo d’accés a la residència, que alhora salva les dues finestres que hi donen.

A nivell de façanes, es proposa una solució de façana ventilada tot reconeixent les diferents orientacions, amb demandes de radiació solar diferent. Així es proposa una façana SO més oberta i vidrada que permeti aprofitar l’assolellament en l’estació freda i entre temps; equipada amb lames i un porxo formant una pèrgola verda, que permeti protegir de l’excés de radiació en els calorosos dies estiuencs. Per contra les façanes SE i NE, on es troben els serveis comuns, les comunicacions verticals i les instal·lacions es plantegen més cegues, amb un aplacat de formigó polímer i amb un puntejat aleatori d’obertures.

Adoptarem solucions constructives que optimitzin l’execució, els terminis i els costos. Genèricament podem dir que, a nivell constructiu, es pretén solucionar els problemes més bàsics d’un edifici d’aquestes característiques, amb solucions senzilles i clares, aportant també la reflexió sobre els nous materials i la construcció industrialitzada allà on poden realment suposar una millora respecte a la construcció tradicional.

També, sempre des d’un compromís ferm amb el respecte pel medi ambient, plantegem solucions constructives que comportin una minoració dels residus i estalvi d’energia i aigua tant en la seva col·locació, com en la fabricació dels materials que la composen. Apostant sempre que sigui possible perquè aquests siguin reciclats o de baix impacte ambiental.

Concretament s’utilitza un sistema estructural industrialitzat basat en elements portants formats per nuclis tridimensionals d’estructura de pannells de fusta contralaminada tipus KLH o equivalent tècnicament. Aquests mòduls tridimensionals, a més de ser portants, poden venir de taller amb totes les instal·lacions, acabats i elements (dutxes, banys, escales, etc.) col·locats. Això comportarà una millor eficiència dels materials i rapidesa de construcció així com un millor control i seguretat en la seva.

Els tancaments practicables exteriors seran de fusta i vidres de baixa emissivitat amb cambra d’aire.

bottom of page