top of page

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ROSELLAA


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Josep Tarradelles s/n. VILADECAVALLS

PROMOTOR:

Diputació de Barcelona i Ajuntament de Viladecavalls       

AUTORS:

Societat Orgànica Consultora Ambiental S.L.

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA AUDITORÍA: MAIG 2014

COL.LABORADORS: Paula Serra (Arquitecta), Marimar Diáñez Villabona (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

TIPOLOGIA: AUDITORÍA

 

L’objecte d’estudi consisteix en analitzar l'estat actual d'un conjunt de dos habitatges d'ús escolar, detectar els punts febles a nivell energètic i obtenir la qualificació energètica d'edifici existent. A continuació proposar un seguit d'estrategies que permetin millor el comportament global, amb la finalitat de reduir la seva demanada d'energia.

 

Per tal de contrarestar les mancances, es proposen una sèrie d’actuacions de millora que es detallen a continuació:

 

- Millora de l’aïllament de coberta.

- Millora de l’aïllament dels tancaments opacs.

- Canvi dels tancaments practicables existents per uns de nous amb una U<=1,4 W/m2K. 

- Protecció de l’excés de radiació solar de les obertures de la façana.

- Eliminació dels ponts tèrmics de les caixes de persianes.

- Introducció d'aïllament en els paviments en contacte amb el terra i forjats sanitaris.

bottom of page