top of page

REFORMA ENERGÈTICA D’UNA EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES A LLEIDA

EMPLAÇAMENT :
C/ Acadèmia, 1

PROMOTOR:
Comunitats Propietaris Academia 1

PROMOCIÓ PRIVADA
PROJECTE:
Puigdemasa Arquitectes SLPU
DATA AUDITORÍA :
Octubre 2012

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

Xavier Gómez (Dibuixant)
Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
TERMOGRAFIA I MONITOREIG:  INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA-ITL

ANALISIS INSTAL.LACIONS :  JORFE INSTAL.LACIONS

TIPOLOGIA  :
Edifici Plurifamiliar entre mitgeres

SUP. CONSTRUÏDA :
 

Aquesta auditoria ha tingut com a objectiu principal detectar el grau del possible malbaratament d’energia de l’edifici encarat a:

- Reduir la demanda d’energia i fomentar l’ús racional de l’energia.

- Millorar la gestió energètica amb la implantació de sistemes de gestió altament desenvolupats.

- Promoure la utilització d’energies renovables o noves tecnologies d’alta eficiència energètica.

Auditoria i diagnosi energètica:

- Anàlisi de la despesa energètica actual amb les dades de facturació dels darrers anys i monitoreig de consums a temps real.

- Anàlisi de l’envolvent de l’edifici: determinació de la transmitància de les diferents tipologies de tancaments, identificació de ponts tèrmics, càlcul de les infiltracions i renovacions d’aire, estudi de condensacions. Per obtenir les dades necessàries s’han realitzat termografies i monitoreig de 8 dels tancaments i temperatures interiors en diferents habitatges.

- Anàlisi dels sistemes de climatització (calefacció i aire condicionat): anàlisi de la combustió, dels sistemes de control i gestió

- Anàlisi del règim d’ús de l’edifici.

- Simulació de l’edifici amb la finalitat d’analitzar la demanda energètica actual.

- Obtenció de la qualificació energètica actual de l’edifici.

Proposta de millores ::

S’ha proposat i avaluat estratègies de millora de l’envolvent de l’edifici per optimitzar el comportament tèrmic, la simulació del rendiment i el consum energètic dels sistemes actius i el règim d’ús dels habitatges, amb propostes de millora, de l’actual sistema de calefacció centralitzat, dirigides a reduir el seu consum energètic actual.

En concret s’ha plantejat:

1. Millora de l’aïllament dels tancaments massissos reomplint les cambres d’aire

2. Canvi de tancaments exteriors practicables

3. Aïllament de les mitgeres

4. Aïllament de terrasses i cobertes

5. Canvi de calderes centralitzades actuals per unes de condensació a gas centralitzades i finalment s'ha fet una valoració de les diferents actuacions de millora i definició d’un calendari d’actuacions en funció del període de retorn i de la capacitat d’inversió de la comunitat amb la finalitat de prioritzar les actuacions a executar.

bottom of page