top of page

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A ALMATRET

EMPLAÇAMENT :

Plaça Major, 6   Almatret  (el Segrià)

PROMOTOR : Ramon Camats Guardia i Carme Pallisé Monclús

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : Agost 2006

DIRECCIÓ :  Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  2006-2008

COL·LABORADORS :

Andrés Puey Montes, Estudiant Arquitectura;  Mònica Rosinach Buira,Arquitecta; Xavier Gómez Solsona, DibuixanttT.
TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 205,86  m2

El projecte planteja la reforma integral de l’edifici entre mitgeres, tot mantenint l’envolupant dels murs de pedra tant de mitgeres com de façana a carrer, així com el forjat de la planta baixa i primera. A nivell de façana s’emfatitza el tractament del pla de façana, mantenint l’ordenació dels forats, s’organitzarà una composició per estrats amb un sòcol resolt amb xapa d’acer corten, coincidint amb la porta d’accés; un pla de pedra -fruit del repicat de la façana existent- coincideix amb les plantes primera i segona, i una coronació superior, definida per una franja de maó ceràmic massís, la canal de recollida d’aigua de pluja i la barana de la terrassa.

 

Interiorment l’edifici s’organitza al voltant d’una escala d’anada i tornada i un volum de serveis i cuina, situant l’accés a la planta baixa, deixant com a sala neta el que va ser Café Peixet. A la planta primera i donant a la plaça es situa la cuina-menjador-estar i a la part més interior de la parcel•la es defineix un pati de llums i ventilació de 3x3m, on donen dues habitacions  de planta primera i segona. A la planta segona, tractada a manera d’un sotacoberta amb estructura de fusta, s’encabeix un estudi i dues habitacions, les habitacions donant directament a la plaça i al pati i l’estudi il•luminat a través d’una finestra-balconera alta per on es dóna accés a la terrassa exterior. 

 

A partir d’aquí es planteja un seguit d’estratègies a fi d’aprofitar al màxim la captació solar i reduir la demanda energética al mínim necessari: aprofitament de l’assolellament i emmagatzematge a nivell passiu en la massa del propi edifici, aprofitament de la captació solar i el seu emmagatzematge a nivell actiu, reducció de les pèrdues de calor i fred, mitjançant l’aïllament de les parts cegues i amb tancament practicables amb una baixa transmitància, etc  
 

bottom of page