REHABILITACIÓ PER LA MILLORA D'ACCESSIBILITAT
I CONSERVACIÓ DE L’ESTRUCTURA EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES

ENDERROC ESCALES