top of page

EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES ENTRE MITGERES A LLEIDA. BARÓ D'EROLES

EMPLAÇAMENT :

C/ Baró d’Eroles, 3-5 cant. C/ Llitera. LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR :

Promou CT Terres de Ponent    PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE:

Puigdemasa Arquitectes, SL

DATA PROJECTE :    2007

DIRECCIÓ :

DO    Puigdemasa Arquitectes, SL

DE    Mercè Llauet Raubert  (Arquitecte Tècnic)

DATA EXECUCIÓ :  -

COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA: Marta Buira Ferré (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Antoni Palau Vila (delineant projectista),  Andrés Puey Montés (estudiant d’arquitectura)

PRESSUPOST:  Mercè Llauet Raubert (Aparellador)

ESTRUCTURA:  FORBACSA (estructures) 

BOMA, S.L. (assessorament estructures)

INSTAL•LACIONS:  Linial Enginyers (enginyers)

I.C.T.:  Juan Antonio Garriga Castillo (enginyer tècnic)

TIPOLOGIA :

HABITATGES   31   UNITATS

APARCAMENTS   48  UNITATS

TRASTERS    12  UNITATS

LOCALS    2  UNITATS

SUP. CONSTRUÏDA :     3.865’62  m2

 

La proposta arquitectònica es resol amb un edifici en forma d’”L”, desenvolupat en planta baixa més quatre plantes pis, deixant un pati interior d’illa a planta primera. Un cos volat 1,20m en part tancat, en part obert, defineix una façana a manera de doble pell transparent i transpirable, amb un puntejat de color. Sota rasant i ocupant la totalitat del solar, es desenvolupa el garatge resolt en forma de rampa contínua en helicoïdal.
Les quatre plantes dels habitatges s’organitzen al llarg d’un passadís també en “L”. Un pati interior situant en el vèrtex, permet donar llum i ventilació natural al corredor alhora que possibilita una ventilació creuada pels habitatges. És en aquest vèrtex on es situen també les escales i l’ascensor.
Els habitatges es resolen com a repetició de dos tipus bàsics: l’un de 32 m2 amb un dormitori i l’altre de 50m2 amb dues habitacions.
La façana es resol a manera de façana porosa i ventilada a base de convertir uns espais de balcó-terrassa retranquejats, protegits amb unes persianes enrotllables de lamel•les orientables que permet convertir aquests espais de transició en uns espais de protecció interior ja sigui a manera d’umbracle a l’estiu, regulant la radiació solar i la il•luminació natural, o convertint-se en una cambra tèrmica de tancament de cara a les nits fredes de l’hivern. Alhora aquests elements permeten generar un ritme dinàmic a la façana amb la participació activa dels seus usuaris. Les parts massisses es resolen també com a façana ventilada amb acabat a base de plafons lleugers de formigó polímer de diferents colors. 
Un seguit d’estratègies bioclimàtiques afavoreixen l’estalvi energètic de l edifici: disposició de la massa de l’edifici a l’interior i protegida amb la solució de façana ventilada amb  l’aïllament per l’exterior, obertures exteriors de l’edifici resoltes amb alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, envidrament baix emissiu i dobles vidres amb cambra d’aire al buit, protecció de finestres mitjançant lames exteriors orientables, ventilació creuada,  instal•lació d’un sistema de producció d’ACS  en el que es produeixi un preescalfament a través d’una  instal•lació de captadors solars i acumulació i calefacció centralitzada amb comptadors individuals de Kcal.
A fi de millorar la qualitat de l’aigua un cop usada, així com reduir-ne el seu ús, la xarxa d’aigües serà separativa de pluvials i negres, i els inodors aniran equipats amb doble descàrrega o descàrrega voluntària i les aixetes dels aparells sanitaris i aigüeres aniran amb airejadors.
Es proposa un emmagatzematge selectiu intern de les escombraries. Es farà la reserva d’un espai en els mobles de la cuina per a l’emmagatzematge de la fracció d’orgànic (MO),  rebuig (R) i envasos lleugers (EL). Les fraccions de vidre (V), paper i cartró (P/C) es preveuen guardar en l’espai de rebost-bugaderia. Paral•lelament, es preveu la reserva d’un espai a la planta baixa on emmagatzemar de forma comunitària les fraccions de residus municipals.

bottom of page