top of page

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL SUR 2 DE LLEIDA

EMPLAÇAMENT :
Carrer de Pilar Felip, 9.  LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR :
Joan Farré Cervós

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes, SLP

DATA PROJECTE : 2008
DATA EXECUCIÓ : 2009-2010
COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA :

Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
Marimar Diañez Villabona (Arquitecte)
Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
ESTRUCTURA : FORBACSA  (Enginyers)
INSTAL•LACIONS : Linial enginyers, SL (Enginyers)
ASSESSORAMENT FENG-SHUI : Patxi González
CÀLCUL ENERGÈTIC : Fabián López  (Arquitecte) Societat Orgànica
ESTUDI GEOBIOLOGIA:  Josep Maria del Campo (Gobiòleg)
TIPOLOGIA :

PROMOCIÓ PRIVADA

SUP. CONSTRUÏDA:  735’86 m2
 

El solar està situat dins una illa de parcel•les per a habitatges unifamiliars aïllats a Ciutat Jardí de Lleida. Aquesta urbanització està a cavall entre ciutat i horta, per tant gaudirà d’un microclima que caldrà aprofitar.

L’habitatge es planteja volumètricament com un conjunt de volums simples enganxats entre ells seguint una gradació de necessitats de temperatures de sud a nord. Es parteix del volum principal de l’habitatge, desenvolupat sobre rasant en planta baixa i un pis, exposant la façana més llarga orientada cap a sud i que és la que actuarà com a façana captora de radiació solar. Un paral•lelepípede més estret, i també de dues plantes, s’enganxa a aquell per la banda nord i a aquest últim s’hi enganxa un tercer volum de forma trapezoïdal, forma obtinguda de calcar els límits del solar. Sota aquests s’executarà un buidat de terres a fi d’obtenir un espai de soterrani, com a emmagatzematge de fusta i aigua.

Organitzativament es situa el garatge al volum trapezoïdal; l’accés, escala, ascensor, rebost, banys i les instal•lacions, s’encabeixen al paral•lepíped central; i la zona de cuina, menjador-estar, hivernacle-umbracle i habitacions s’encabeixen al cos principal, donant totes aquestes dependències cap a sud. Aquells dos volums primers actuen com a coixí tèrmic que protegeix l’edificació principal de les possibles pèrdues de calor per la banda nord i l’hivernacle-umbracle, resolt a manera d’espai intermig no calefactat, actua com a regulador tèrmic, emmagatzemant la calor produïda per efecte hivernacle quan travessa la radiació solar els vidres i aprofitada en els períodes freds, i generant un espai refrescant per ombrejat i ventilació en els períodes calorosos.

A nivell d’acabats, els volums es tracten amb una pell contínua, aïllada i ventilada, que abriga les façanes nord, est i oest amb poques obertures i la façana sud molt vidrada i oberta cap a l’exterior, protegida de la radiació solar no desitjada amb un porxo i persianes de lamel•les orientables i replegables. Aquella pell contínua és de pedra en el cas del volum principal, de xapa microperforada el d’escala i banys i de maó cara vista el magatzem.

El sistema de climatització consistirà en una caldera de biomassa per la calefacció per terra radiant i un sistema de refrigeració a base d’un bescanviador terra-aire consistent en un sistema de tubs soterrats a 2 metres de profunditat per on circula aire de l’exterior i que és posteriorment insuflat dins l’habitatge.

bottom of page