top of page

REURBANITZACIÓ, RENOVACIÓ I MILLORA DEL DRENATGE I SANEJAMENT D’UNA PLAÇA​

EMPLAÇAMENT :
Plaça Joc de la Bola.  LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR:
Ajuntament de Lleida

PROJECTE : 2
Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : 2006

DATA CONTRUCCIÓ : 2007-2008
COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA : Marta Buira (Arquitecta)
Mònica Rosinach (Arquitecta)
Xavier Gómez (Dibuixant)
PRESSUPOST : Felip Solsona (Aparellador)
ESTRUCTURA : Sala Consultors, SL (Arquitectes)
INSTAL•LACIONS :  Servei d’Enginyeria de l’Ajuntament de Lleida
Servei de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Lleida
JARDINERIA :  Secció de parcs i jardins de l’Ajuntament de Lleida
AS. MEDIAMBIENTAL: Societat Orgànica, SCP

TIPOLOGIA :  

Parc en plaça pública
SUP. CONSTRUÏDA: 
14.283 m2

Es tracta de la reurbanització de l’espai situat a l’interior de l’illa compresa entre  els carrers Alcalde Pujol, Segrià, Segovia i Cristòfol de Boleda. Les edificacions de l’illa on es troba aquesta plaça-parc, estan organitzades en forma d’U, deixant un porxo porticat en planta baixa.

Els criteris adoptats en el disseny de la plaça es basen en una atenta lectura de l’estat actual de tots els seus elements i sistemes, de les demandes per part del veïnat, de la voluntat de rehabilitació de la plaça per part de  l’Ajuntament i de la necessitat d’augmentar l’espai de pati de l’escola, així com la voluntat de donar resposta a la reurbanització de la plaça amb criteris de sostenibilitat, tot aprofitant aquells elements que es poden reutilitzar i amb un tractament especial del cicle de l’aigua, entesa aquesta com un recurs escàs i que cal reaprofitar. A grans trets, l’actuació ha consistit en:

1.- Mantenir l’estructura de camins per a vianants i la distribució actual de les diferents zones, redefinint les cotes i millorant els materials dels paviments, amb la idea de conduir l’aigua de pluja de tota la superfície de la plaça, a fi d’emmagatzemar aquesta aigua en dos dipòsits de 75.000 litres cadascun que permeti per una banda regular les escorrenties i entollaments i per altra reaprofitar-la per al rec de la pròpia plaça.

2.-Construir 5 murs prefabricats de formigó armat de 10x2m permeten visuals esbiaixades al seu través i plantejats com a suport de 10 graffitis amb un forta càrrega plàstica i colorista.

3.-Pintar les parets dels porxos amb tres seqüències de colors segons la seva orientació.

4.-Construir una pèrgola-escultura-tanca-làmpada-banc resolta amb una estructura tubular corbada metàl·lica i una enfiladissa de fulla caduca.

5.- Eliminar les barreres arquitectòniques existents entres els porxos i la part inferior de la plaça, definint uns talussos verds entre les voreres i els paviments de sauló.

6.- L’actuació es completa resituant o afegint els elements propis de mobiliari: jocs infantils, bancs, papereres,

bottom of page