top of page

REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIAR EN CANTONADA

EMPLAÇAMENT :

C/ Rastro, 2. Lleida (el Segrià).

PROMOTOR :
Francisco Javier Juclà i Modes Juclà    PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE : Maig 2015

DIRECCIÓ :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  Fase I (2015-2016)

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marimar Diáñez Villabona Arquitecta
Xavier Gómez Solsona Dibuixant
Estructura: Miquel Àngel Sala - MASALA CONSULTORS SL
Instal.lacions: Alfred Guitard - EINESA SL

TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ I REPARACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 463,66  m2

Es tracta d’un edifici d'habitatges plurifamiliar en cantonada, amb dues façanes: La principal donant al C/ Sant Antoni i la secundària al C/ Rastro. L’edifici consta de planta baixa amb un local comercial en ús i 5 plantes pis, amb un habitatge per planta, excepte la planta primera i segona que és un dúplex. Disposa d’escala i no te ascensor. Al local comercial s’hi accedeix des del C/ Sant Antoni i als habitatges pel C/ Rastro.
 
L'actuació en l'edifici consistirà en la restitució i/o substitució dels elements en estat deficient del sistema estructural, envoltant i instal•lacions, manteniment general del edifici així com la rehabilitació integral del mateix. Es mantindran el local comercial de planta baixa i els quatre habitatges actuals dels que consta, un d’ells dúplex, així com el nombre d’habitacions actuals de cadascun. Totes aquestes actuacions es faran sense modificar la volumetria, les obertures i el color actuals de l’edifici.
 
1- Enderroc parcial del sostre plantes 2 i 3, zona banys i reforç estructural dels sostres en plantes 2, 3, 4 i 5. 
2- Retirada de les teules de la coberta inclinada per posterior aprofitament, col•locació d’una membrana impermeable sota teula i nou muntatge de les teules reaprofitades.
3- Retirada de coberta de teules damunt badalot i de fibrociment i posterior substitució per panell sandwich.
4- Formació de coberta plana invertida sobre la terrassa de planta badalot.
5- Impermeabilització del paviment balcons, de la terrassa planta segona i millora del desguàs d’aquesta.
6- Revestiment continu de les dues façanes amb incorporació d’aïllament per la cara exterior i inferior de balcons i tribuna, eliminar la formació d’humitats per condensació a l’interior dels habitatge, alhora que reduir la demanda energètica i millorar-ne el seu confort.
7- Restitució de l’escomesa i del cablejat de l’instal•lació elèctrica.
8- Restitució i/o substitució de les canonades d’aigua freda i calenta
9- Restitució de canonades i radiadors de calefacció.
10- Reparació de les fissures existents en paraments, terres i sostres.
11- Canvi dels tancaments practicables exteriors antics que encara no han estat substituits
12- Sanejat de la part baixa de la façana carrer Rastro i acabat amb material transpirable.
13- Construcció de nou cel-ras en la plantes 4 i 5, deixant vists biguetes i revoltons de plantes 2 i 3
14- Adequació del l’habitatge dúplex de planta 1 i 2.
15- Adequació dels habitatges de les plantes 3, 4 i 5.

bottom of page