top of page

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'UN HABITATGE

EN DÚPLEX DINS D'UN EDIFICI

PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES A LLEIDA

EMPLAÇAMENT :
Carrer Palauet, 17, 4-B La Bordeta (Lleida)

PROMOTOR:
Marta Farre Capdevila

PROMOCIÓ PRIVADA
PROJECTE:
Puigdemasa Arquitectes SLPU
DATA AUDITORÍA : Juny 2012

DATA EXECUCIÓ: Febrer-Març 2013
COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA :

Marimar Diàñez Villabona (Arquitecta)
Xavier Gómez (Dibuixant)
Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
ANÀLISI I SIMULACIÓ ENERGÈTICA:

SOCIETAT ORGÀNICA CONSULTORA AMBIENTAL, SCP
TERMOGRAFIA :

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA-ITL

TIPOLOGIA  :
Edifici Plurifamiliar entre mitgeres

SUP. CONSTRUÏDA :  108,99 m2
 

Es tracta de la rehabilitació energetica d’un habitatge en duplex en un bloc plurifamiliar entre mitgeres,
Es preten fer-la més eficient i sostenible, estalviant energia i reduint les emisions de CO2. Ho aconseguirem rehabilitant-la amb un alt nivell d’aillament.
Aquest edifici perd energia per la seva envolvent, murs, terres, sostres , teulades, finestres i, forats al voltant de les portes i finestres i els ponts termics.

Es soluciona fent que la capa d’aillament sigui continua en tota l’envolvent de l’edifici, amb la rehabilitació térmica emprant aïllament conseguirem:

-Estalviar energia de calefacció i refrigeració, reduint-se les perdues o guanys termics per l’envolvent.

-Millorar el confort termic de l’interior de la vivenda, evitant la sensació de paret freda.

-Evitar condensacions i humitats a l’interior de l’habitage.

bottom of page