top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL TERME MUNICIPAL D'OS DE BALAGUER (LA NOGUERA)

EMPLAÇAMENT: 

Terme Municipal d'Os de Balaguer

PROMOTOR:

Ajuntament d'Os de Balaguer

AUTORS:

Josep Maria Puigdemasa (arquitecte), Anna Costa Isern 8arquitecta), David Portolès Martínez (arquitecte), Josep Ramon Roca Rossell (biòleg).

DATA PROJECTE: 2001-2005

COL·LABORADORS : Josep Maria Egea (arquitecte), Lídia Ribes (secretaria), Xavier Corrià (delineant), Miquel Angel González (delineant), Francisco Torres, Enric Brazis i Carles Ureta (enginyers), Xavier Gómez (delineant), Marta Buira (arquitecta), Marimar Diañez (arquitecta).

TIPOLOGIA :
PLANEJAMENT
SUP. ÀMBIT : 12.193 Ha

 

La configuració actual del terme municipal d’Os de Balaguer, situat a la comarca de La Noguera, a la zona denominada els “Aspres del Montsec”, és el resultat de les annexions del terme de Gerb durant la segona meitat del segle XlX i de la major part de l’antic terme de Tragó de Noguera, municipi que hagué d’ésser abandonat l’any 1964 arran de la construcció dels pantans de Canelles i Santa Anna. Dins aquest vast territori, travessat per tres rius, el Noguera Ribagorçana, el Farfanya i el Segre, es troben quatre nuclis de població, Os de Balaguer, Alberola, el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, i Gerb, a més de tres urbanitzacions situades dins l’àmbit territorial d’aquest darrer.  

OBJECTIUS I CRITERIS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE


Os de Balaguer
1.- Establir una classificació de sòl d’acord amb el grau de consolidació actual del nucli.
2.- Consolidar, mitjançant els nous espais públics resultants de la gestió del sòl urbà i urbanitzable, un centre equipat al voltant de les piscines i del carrer de la Font Vella, que integri en les dos extrems el Castell i l’Església i un espai obert al voltant dels antics safareigs. 
3.- Establir una protecció paisatgística de les costes, procurant-hi l’obertura de nous espais públics que afavoreixin les visuals sobre l’espectacular vall del riu Farfanya.
4.-Consolidar i regular l’edificació tradicional en les zones del casc antic i de les antigues eres, mitjançant normatives de l’edificació que recullin l’especificitat d’aquestes morfologies urbanes. 

Gerb
1.- Regular l’edificació en el casc tradicional
2.- Estructurar i conduir cap a la seva gestió sistemàtica els sols aptes per al nou creixements, amb una àrea capaç de donar resposta a la demanda de sòl urbanitzat
3.- Estructurar els equipaments i les zones verdes, tant ja existents, com de nova obtenció en una xarxa contínua d’espais cívics.
4.- Preveure àmbits d’ordenació i gestió per als nuclis formats a partir de parcel•lacions irregulars, que permetin com a mínim dotar-los d’un mínim nivell d’urbanització.

Alberola
Regular l’edificació en el nucli, preveient millors condicions d’accessibilitat rodada.

Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes
Recollir els valors arquitectònics, paisatgístics i dotacionals del conjunt, preveient però la possibilitat de petites ampliacions mitjançant la figura urbanística d’un Pla Especial. 


OBJECTIUS I CRITERIS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE.


A partir de la identificació de la problemàtica dels usos del territori, els seus efectes mediambientals i la descripció dels sistemes naturals i antròpics del terme Municipal d'Os de Balaguer, s'ha realitzat un anàlisi dels diferents factors que conformen les unitats del paisatge. Un cop caracteritzades aquestes unitats paisatgístiques s'han establert les directrius i criteris operatius en el planejament del sòl no  urbanitzable. 
En la proposta d’ordenació es delimiten les àrees on és permesa l’activitat agrària amb diferents nivells d’intensificació i les zones d’especial protecció, distingint-se tres categories generals.

bottom of page