top of page

2 HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS A RUFEA

EMPLAÇAMENT :
Partida de Rufea, 70.  LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR:

Montserrat Puigdemasa / JM Puigdemasa / Mercè Acebrón
PROMOCIÓ PRIVADA
PROJECTE:

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : 1998

DATA OBRA : 1999 - 2000

DATA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA : 2010

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA : Mònica Rosinach (Arquitecta)
Marta Buira (Arquitecta)
Marimar Diañez (Arquitecta)
Núria Planes (Dibuixant)
Xavier Gómez (Dibuixant)
Blanca Rodriguez (Estudiant arquitectura)
Gabriel Pérez (Enginyer agrònom)
ESTRUCTURA : Robert Brufau & Ass. SL (Arquitectes)

INSTAL•LACIONS : Arcadi de Bobes (Arquitectes)

TIPOLOGIA  :
HABITATGES 2 unitats
APARCAMENTS 4 unitats
TRASTERS  unitats
ESTUDI 1 unitats

SUP. CONSTRUÏDA : 272 m2

L’edificació es troba al bell mig de l’horta de Lleida, pròxim al riu Segre  i a uns 3 Km. de la ciutat en direcció ponent. El tipus de vegetació dominant són arbres fruiters, que s’extenen com un pla continu multicolor segons l’època de l’any. El conjunt edificat ha suportant diverses transformacions amb el temps, si bé sempre al voltant d’un pati obert d’accés. L’any 1999 es va fer una intervenció de rehabilitació estructurant els volums edificats, tan existents com de nova planta, l’arbrat, el camí d’accés a la finca, etc. al voltant de l’espai buit del pati d’accés que uneix i relaciona les diferents edificacions. Alhora es va  apostat per una arquitectura amb criteris de sostenibilitat, sense grans sofisticacions, empran solucions sencilles i força conegudes, moltes d’elles heretades del passat i que han perdurat pel seu correcte funcionament, altres inventades o reinventades més recentment. L’any 2010, es decideix fer una auditoria energètica del conjunt edificat amb la finalitat d’estudiar i conèixer a fons els punts febles i proposar les millores necessàries per executar una rehabilitació energètica encarada a aconseguir la mínima demanda energètica. Aquesta rehabilitació es planteja millorant l’envolvent i els sistemes actius.  
Actuacions  executades :
Reforç aïllament exterior zona sud ampit finestres habitacions passant de 5 a 17cm.
Muntatge molla a porta accés habitatge des d’escala.
Reforç aïllament coberta passant de 8 a 24cm.
Doblat de finestres per l’exterior zona nord a passadís
Triple vidre, baix emissiu  i ribetejat fusta  finestres per l’interior zona sud a habitacions
Hivernacle a zona sud menjador-estar.
Actuacions  proposades :
Aïllament jàssera i voladís
Reforç aïllament façana i forjat passant de 6 a 12cm.      
Revisar ventilacions.
Canvi caldera per una de condensació o biomasa.
Construcció bescanviador aire-terra.
Muntatge plaques fotovoltaiques.

 

 

 

bottom of page