top of page

REPARCEL·LACIÓ DEL PA-1, “LO FIGUERAL”, D’OS DE BALAGUER

El sector del «PA1» comprèn una superfície de 9.565,32 m², situada a la part central del nucli urbà d’Os de Balaguer, compresa entre els carrers de la Font Vella, Maragall i el Corraló. Per l’oest llinda amb els darreres dels edificis que tenen la seva façana principal al carrer Tomàs Fontova, Plaça Major i carrer de la Seda. Aquesta part del poble ha estat coneguda popularment des de sempre com a “Els Hortals” i “Lo Figueral” i per aquest motiu s’ha optat per incloure també aquesta segona identificació en la present reparcel•lació, al costat de la normativa, PA1, que fixa el planejament vigent.    

El sistema previst per executar el polígon d’actuació urbanística és el de reparcel•lació en la seva modalitat de cooperació.
El polígon preveu la cessió i urbanització dels següents terrenys destinats a sistemes:
a) Un vial central, que travessa de nord a sud tot el sector, que als efectes del present projecte identificarem sempre com el Carrer del Figueral (vial central).
b) Una zona verda, de funcionalitat múltiple, que limita el sector pel seu costat occidental, en forma de “T” ajaguda, que connecta pel centre amb el Carrer del Figueral (vial central), la qual identifiquem com a Passeig Maria Fontova.
c) Un vial d’amplada reduïda o carreró, que segueix i substitueix l’actual camí de finques, conegut com “Lo Pas dels Hortals i Figueral”, que haurà de connectar el Passeig Maria Fontova amb el Carrer del Figueral (vial central) i amb el nucli antic del poble passant pel tunnel o Sotinya sota “Cal Torroner” (avui de Josep Maria Daviu Rubies) i abocant a la plaça Major o placeta del Forn on neix el Carrer de la Seda.
d) L’eixamplament, millora i condicionament dels vials perimetrals que actualment delimiten el polígon d’actuació urbanística, C/ Font Vella, C/ Maragall i el C/ Corraló.
Pel que fa als terrenys d’aprofitament privat, el POUM els qualifica tots com a sòl residencial, zona d’edificació en línia, clau 2. Però els distribueix entre les dues subzones que el pla preveu per a aquesta qualificació genèrica, en els següents termes:
a) els terrenys situats a l’est del vial central tenen la qualificació de subzona d’intensitat I, clau 2a, definida als articles 185 a 188 del POUM i
b) els terrenys situats a l’oest d’aquell futur vial del Figueral, en canvi, tenen la qualificació de subzona d’intensitat II, clau 2b, regulada als articles 189 a 192 del POUM.

EMPLAÇAMENT :

“Lo Figueral”. Os de Balaguer, la Noguera

PROMOTOR :
AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER.

PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : TEXT REFÒS 2009

COL·LABORADORS :

Xavier Gómez Solsona, delineant

Miquel Morell Deltell, economista
Simeó Miquel Roé, advocat

TIPOLOGIA : PLANEJAMENT

SUP. CONSTRUÏDA : 9.565,32 m2

bottom of page